Chráněná území

Rosnička, foto Irena Košková

Pojmy

  • Národní park - velkoplošné chráněné území vyhlášené k ochraně přírodních hodnot evropského významu. Hlavním posláním je ochrana přírody, kterému by měly být ostatní zájmy podřízeny.
  • Chráněná krajinná oblast - velkoplošné chráněné území, jehož posláním je ochrana harmonické krajiny s vyváženým vztahem mezi přírodním prostředím a lidskou společností. Cílem ochrany přírody je zachování přírodních a kulturních hodnot území při umožnění ekonomického rozvoje.
  • Národní přírodní rezervace - menší  území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. 
  • Národní přírodní památka - přírodní  útvar menší rozlohy, zejména  geologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných  či ohrožených  druhů s národním nebo mezinárodním významem.
  • Přírodní rezervace - menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.
  • Přírodní památka - přírodní útvar menší  rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů s regionálním významem.
  • Přírodní park - území s významnými hodnotami krajinného rázu, jeho ochrana je zaměřena na zachování těchto hodnot při současném ekonomickém rozvoji. 
Kategorie ZCHÚ Počet Rozloha (ha)
Maloplošná chráněná území 125 5 845
Národní přírodní rezervace 8 2 426
Národní přírodní památka 9 430
Přírodní rezervace 36 1 946
Přírodní památka 72 742
Velkoplošná chráněná území 6 92 438
Národní park 1 11 200
Chráněná krajinná oblast 5 81 238
Celkově chráněno ZCHÚ   98 288 ha
Přírodní park 3 14 415 ha