Trosky, foto Košková

Pojmy

  • Národní park - velkoplošné chráněné území vyhlášené k ochraně přírodních hodnot evropského významu. Hlavním posláním je ochrana přírody, kterému by měly být ostatní zájmy podřízeny.
  • Chráněná krajinná oblast - velkoplošné chráněné území, jehož posláním je ochrana harmonické krajiny s vyváženým vztahem mezi přírodním prostředím a lidskou společností. Cílem ochrany přírody je zachování přírodních a kulturních hodnot území při umožnění ekonomického rozvoje.
  • Národní přírodní rezervace - menší  území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. 
  • Národní přírodní památka - přírodní  útvar menší rozlohy, zejména  geologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných  či ohrožených  druhů s národním nebo mezinárodním významem.
  • Přírodní rezervace - menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.
  • Přírodní památka - přírodní útvar menší  rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů s regionálním významem.
  • Přírodní park - území s významnými hodnotami krajinného rázu, jeho ochrana je zaměřena na zachování těchto hodnot při současném ekonomickém rozvoji. 

  Příroda a krajina

Liberecký kraj vyniká velkou rozmanitostí přírodních podmínek. Přírodní cennost a zachovalost území dokládá také vysoký podíl chráněných území, která zabírají přibližně jednu třetinu rozlohy kraje. Z toho podstatná část připadá na velkoplošná chráněná území – Krkonošský národní park a chráněné krajinné oblasti.

Do konce roku 2015 bylo na území kraje vyhlášeno 125 maloplošných chráněných území regionálního, celostátního a často i evropského významu.

Zvláště chráněná území pokrývají přibližně 31% území kraje. 

Nejvíce se o to zasluhuje 5 chráněných krajinných oblastí a 1 národní park

 

Chráněná území

Památné a stromy a aleje

Krajina

Návrat šelem do krajiny