Mapové kompozice

Na portále Atlas Libereckého kraje si mapové kompozice můžete zobrazovat přímo v okně mapového serveru https://atlas.kraj-lbc.cz/mapy (výběrem ze seznamu kompozic a poté výběrem jednoltivých mapových vrtev, případně přidáním svých mapových služeb) nebo využít tuto stránku s předpřipravenými odkazy do mapových kompozic.

(obrázek: administrativní členění)

 

  Základní kompozice a podkladové vrstvy

 •  Základní podkladové vrstvy:
  • Topografická mapa (barevná a šedoškálová)
  • Letecká mapa
  • Stamen mapy (malovaná mapa, černobílá mapa)
  • II. a III.vojenské mapování
  • Turistické mapy (Mapy.cz, Geodézie OnLine, Position)

(obrázek: geologická mapa)

 

  Charakteristiky kraje

Lesy

 

Voda

 

Půda

 •   Půdní typy - půdní typy (data Česká Zemědělské Univerzita, Praha) znázorněny dle standardní legendy používané v pedologických mapách 
 • Půdní druhy - půdní druhy (data Česká Zemědělské Univerzita, Praha)
 •  Půdní typy na území ČR - půdní typy  (data ČGÚ)
 •  Třídy ochrany půdy - celostání databáze BPEJ (Státní pozemkový úřad)

 

Geologie

(obrázek: kilometráž vodních toků)

 

  Půda, sucho, retence vody

Soubor mapových podkladů, sloužících k analýzám v problematice sucha, retence vody v krajine a projevů klimatické změny. Data jsou převážně z mapových služeb poskytovatelů, případně našeho serveru Geoportál poskytujího mapové služby.

 

 LPIS - Veřejná data LPIS v územním rozsahu Libereckého kraje z dat Portálu farmáře http://www.eagri.cz/

 Opatření na půdních blocích

 Půdní bloky - rozdělení podle kultury

 

 Státní pozemkový úřad http://www.spucr.cz/

 BPEJ - druhy půd podle zrnitosti

 

 Další zdroje

 Erozní ohrožení zemědělské půdy Erozní smyv. Mapová kompozice obsahuje statistiku kvantifikující erozní smyv (před návrhy opatření) s identifikací jednotlivých půdních bloků LPIS nad rastrem erozního smyvu, který odpovídá využití ZPF k 1. polovině roku 2014 před návrhem opatření. Dále jsou v kompozici zobrazena navržená opatření na zemědělské půdě v kategorii území A,B (zonace) vázaná na půdní bloky LPIS včetně TPEO v zóně Aev. Zdroj: http://www.vodavkrajine.cz

 Stupeň erodovatelnosti. Data se zobrazují pouze ve velkém měřítku (detail obce).

 Lesní vegetační stupně Mapová kompozice znázorňuje základní charakteristiky pozemků určených pro funkci lesa.

 

 

(obrázek: památné stromy)

 

  Příroda a krajina

Ochrana přírody

 •   Chráněná území - velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území, přírodní parky v Libereckém kraji, včetně zonace.

 

Významné stromy a aleje

 

Krajina

(obrázek: kulturní památky)

 

  Společnost

Administrativní mapy a statistická data

 

Kulturní dědictví

 

Turistika

 

Odpadové hospodářství

 

Ekologické zátěže

 • Staré ekologické zátěže  (data MŽP z LK)

(obrázek: UV záření)

 

  Mapy z dat Copernicus

 Teploty 

Období 2000-2017. Vytvořeno na základě dat reanalýzy ERA5 zpřesněných digitálním elevačním modelem (DEM).

 Průměrná roční teplota, průměrné teploty za nejstudenější a  nejteplejší měsíce na území Libereckého kraje

 

 Srážky

 Roční úhrny srážek po jednotlivých rocích - Kompozice zobrazuje roční úhrn srážek po jednotlivých rocích (období 2000-2017). Vytvořená na základě dat reanalýzy ERA5. Jednotlivé roky lze přepínat v seznamu vrstev.

 Úhrny srážek za letní období po jednotlivých rocíchKompozice zobrazuje úhrny srážek za letní období po jednotlivých rocích (období 2000-2018). Vytvořená na základě dat reanalýzy ERA5. Jednotlivé roky lze přepínat v seznamu vrstev.

  Průměrný úhrn srážek za období 2000 - 2017 - Kompozice zobrazuje průměrný úhrn srážek za období 2000-2017. Vytvořená na základě dat reanalýzy ERA5 

  Průmerný úhrn srážek za letní období roků 2000 - 2017Kompozice zobrazuje průměrný úhrn srážek za  letní období 2000-2017. Vytvořená na základě dat reanalýzy ERA5 

 

 Vítr

Kompozice zobrazuje převládající směr a rychlost větru za obdobi 2000 - 2017. Byla vytvořena na základě dat reanalýzy ERA5

 Průměrná rychlost větru za období 2000 - 2017.

 Převládající směr větru za období 2000 - 2017.

 

 Atmosférické zněčištění. 

 Aktuální znečištění prachovými částicemi PM10 - Kompozice zobrazuje znečištění tzv. polétavých prachem - prachovými částicemi (PM10 tzn. < 10 µm). Jednotka měření : µg/m³. Data ze služeb monitorování atmosféry programu Copernicus (CAMS).

 

 UV záření

 Intenzita biologicky účinného UV záření Kompozice zobrazuje intenzitu biologicky účinného uv záření. Jednotka měření : W/m2. Data ze služeb monitorování atmosféry programu Copernicus (CAMS).

 

  Jak pracovat mapovým klientem

  seznam mapových kompozic 

  seznam vrstev v kompozici

  zobrazení legendy

  vybrat data nebo služby

  popis a sdílení mapy, včetně sociálních sítí

  uložení mapy (dostupné pro přihlášeného uživatele)

 


Mapa využití krajiny (data Open Land Use)

 

  Mapové služby

Geoportál Libereckého kraje

Ochrana přírody Libereckého kraje - http://geoportal.kraj-lbc.cz/cgi-bin/priroda?service=WMS&request=GetCapabilities (velkoplosna i maloplošná ZCHÚ, Památné stromy, přírodní parky)

Odpadové hospodářství - http://geoportal.kraj-lbc.cz/cgi-bin/trideni_odpadu?service=WMS&request=GetCapabilities

Povodňový portál Libereckého kraje

 

Ostatní využívané služby

Geoportál CENIA - http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServer - podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo, lesy

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/cenia_chranena_uzemi/MapServer/WMSServer - územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKO

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/cenia_geomorfologie/MapServer/WMSServer - geomorfologické členění

 

Geoportál ČÚZK

ZABAGED® - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx

ZM10 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx

ZM50 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx

DATA200 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx

Správní hranice - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx

Ortofoto - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

Portál "Voda v krajině"

Mapové služby zde  (hydromorfologie, odtokové poměry, erozní ohrožení...)

 

Jak vyhledávat služby

Například na geoportále CENIA: http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/

 


Mapa Země malého čaroděje 
(data: žáci na akci Mapy kolem nás 2017)