Les, foto Irena Košková

  Lesy

Skoro polovina území Libereckého kraje je pokryta lesy a patří spolu s Karlovarským k nejvíce zalesněným krajům v České republice. Převažují jehličnaté druhy nad listnatými.  Nejrozšířenější dřevinou je smrk ztepilý, který se vyskytuje na většině území kraje. Buk převládá na severních svazích Jizerských hor a ve vrcholových partiích Lužických hor. Na pískovcovém reliéfu Českolipska a Českého ráje najdeme převážně borovice. Stáří lesních porostů je zastoupeno poměrně rovnoměrně, výjimku tvoří porost nad 120 let, který zaujímá necelých 8 % plochy lesů.

Kategorizace lesů

je definována zákonem 289/1995 Sb., o lesích, a rozděluje je podle převažujících funkcí do tří kategorií:
Hospodářské lesy, jejímž hlavním cílem je produkce dřeva, pokrývají v kraji přibližně 63 % lesního porostu (v ČR je to 90 %).
Lesy zvláštního určení se nacházejí především v ochranných pásmech vodních zdrojů, léčivých a minerálních vod a na území národních parků a národních přírodních rezervací. Do této kategorie jsou dále zařazeny lesy v prvních zónách CHKO a  lesy v  přírodních rezervacích a památkách, lázeňské, příměstské a rekreační lesy a lesy sloužící výzkumu a  lesnické výuce. U nás tvoří 33% lesních porostů.
Lesy ochranné rostou na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované písky a rašeliniště), vysokohorské lesy pod hranicí lesa chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém vegetačním stupni. V Libereckém kraji tvoří 4% porostů.

Mapové kompozice

Lesnatost v obcích Libereckého kraje - mapa znázorňuje lesnatost obci Libereckého kraje. Skládá se ze dvou vrstev – jednoduchá podkladová mapa (stín reliéfu, centra obci, silnice, železnice) a tematický podklad – lesnatost obci znázorněna technikou kartogramu – větší lesnatost – tmavší zelená, menši lesnatost – světlejší zelená.

Podíl lesů z pohledu jejich funkce v krajině

Pojmy z oblasti lesního hospodářství

Probírky jsou výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech (navazují na prořezávky - pročistky), které slouží k usměrnění vlastností porostu po stránce produkční, zajištění odolnosti a stability porostu. Patří sem zejména úpravy porostní skladby, tvarová výchova porostu a zpevnění porostu. Probírka se uskutečňuje odstraněním porostní složky hospodářsky nevhodné a nežádoucí ve prospěch porostní složky nadějné.
Lesní pozemky obsahují veškeré pozemky evidované v katastru nemovitostí jako lesní pozemky. 
Těžba dřeva zahrnuje vytěžené dřevo (bez kůry) - hmotu hroubí a část nehroubí (nezahrnuje těžební zbytky), včetně těžby v tzv. samovýrobě. Hroubí zahrnuje dřevní hmotu nadzemní části stromu v průměru od 7 cm s kůrou. Započítává se dříví získané z těžebních i pěstebních zásahů, vč. těžby nahodilé.
Nahodilá těžba zahrnuje údaje za nahodilé těžby a kalamity všeho druhu (abiotické a biotické příčiny). Do celkového rozsahu se zahrnují též souše, ojedinělé polomy, vývraty, veškerá lapáková hmota položená za účelem zachycení kůrovců a jedinci, ve kterých zimuje škodlivý hmyz (kůrovci apod.).
Zalesnění a obnova lesa provedené uměle - síjí a sadbou (tj. výsev a výsadba lesa, bez plochy přirozené obnovy lesa). Patří sem plochy poprvé i opakovaně zalesněné, vylepšování a doplňování lesních kultur a náletů (přepočtené na plochu plného zalesnění), vč. podsadby a podsíje (obnova pod porostem).
Prořezávky jsou výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je zejména snížení hustoty porostu a úprava zdravotního i jakostního stavu porostu.