Využití krajiny, foto Irena Košková

Krajina

Jednou z negativních změn probíhajících v souvislosti s osidlováním krajiny je její fragmentace.  Větší krajinné celky jsou rozděleny souvislou zástavbou a frekventovanými komunikacemi do menších „ostrovů“, které nejsou schopné bez komunikace s okolím udržet úroveň biodiverzity a dochází k pomalému úbytku původních živočišných a rostlinných druhů. U zbylých se projevuje zhoršení genofondu v souvislosti s malou početností populace - přirovnání k ostrovům je na místě. Biokoridory ÚSES mají za úkol zmírnit negativní dopad fragmentace krajiny. 

Mapová kompozice Mapová kompozice

Potenciální přirozená vegetace

Potenciální přirozená vegetace - ekologický koncept, který popisuje vegetaci, která by se vyvinula na určitém území v případě, že by do vývoje nezasahoval člověk. Jedná se většinou o lesní vegetace a rostlinný pokryv.

 

 

 

Mapové kompozice

Mapa krajinného pokryvu na základě dat CORINE 2012. Mapa znázorňuje základní třídy krajinného pokryvu na území v Libereckém kraji. Skládá se ze dvou vrstev – jednoduchá podkladová mapa (stín reliéfu, centra obci, silnice, železnice) a tematický podklad – krajinný pokryv.