Mapové kompozice

  Základní kompozice

 •  Administrativní členění - státní hranice, kraj, ORP, POU, obce
 • Základní podkladové vrstvy:
  • Topografická mapa (barevná a šedoškálová)
  • Letecká mapa
  • Stamen mapy (kreslená, černobílá)

  Charakteristiky kraje

Lesy

 

Voda

 

Půda

 •   Půdní typy - půdní typy (data Česká Zemědělské Univerzita, Praha) znázorněny dle standardní legendy používané v pedologických mapách 
 • Půdní druhy - půdní druhy (data Česká Zemědělské Univerzita, Praha)
 •  Půdní typy na území ČR - půdní typy  (data ČGÚ)
 •  Třídy ochrany půdy - celostání databáze BPEJ (Státní pozemkový úřad)

 

Geologie

  Příroda a krajina

Ochrana přírody

 •   Chráněná území - velkoplošná zvláště chráněná území v Libereckém kraji, včetně zónace. 
 • Maloplošná chráněná území

 

Významné stromy a aleje

 

Krajina

  Společnost

Administrativní mapy a statistická data

 

Kulturní dědictví

 

Turistika

 

Odpadové hospodářství

 • Zařízení odpadového hospodářství (wms Geoportál LK)
 •  Třídění odpadu -  struktura tříděného odpadu za roku 2005 - 2015 (wms Geoportál LK)

 

Ekologické zátěže

 • Staré ekologické zátěže  (data MŽP z LK)

  Mapy z dat Copernicus

 Teploty 

Období 2000-2017. Vytvořeno na základě dat reanalýzy ERA5 zpřesněných digitálním elevačním modelem (DEM). Průměrná roční teplota, průměrné teploty za nejstudenější a nejteplejší měsíce na území Libereckého kraje

 

 Srážky

Průměrný roční úhrn srážek, pak průměrný měsíční úhrny srážek v měsících s největším a nejmenším množstvím srážek.

 

 Vítr

Kompozice zobrazuje převládající směr a rychlost větru za obdobi 2000 - 2017. Byla vytvořena na základě dat reanalýzy ERA5Průměrná roční rychlost větru. Převládající směr větru.

 

 Atmosférické zněčištění

Předpověď pro následujícíh 10 dnů.

 

 UV záření

Předpověď pro následujícíh 10 dnů.

 

  Jak pracovat mapovým klientem

  spravovat vrstvy - popis

  seznam kompozic pro daný výřez

  zobrazení legendy

  vybrat data nebo služby

  sdílet mapu

  uložit mapu (Přihlášený uživatel)

 


Mapa využití krajiny (data Open Land Use)

 

  Mapové služby

Geoportál Libereckého kraje

Ochrana přírody Libereckého kraje - http://geoportal.kraj-lbc.cz/cgi-bin/priroda?service=WMS&request=GetCapabilities (velkoplosna i maloplošná ZCHÚ, Památné stromy, přírodní parky)

Odpadové hospodářství - http://geoportal.kraj-lbc.cz/cgi-bin/trideni_odpadu?service=WMS&request=GetCapabilities

Povodňový portál Libereckého kraje

 

Ostatní využívané služby

Geoportál CENIA - http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServer - podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo, lesy

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/cenia_chranena_uzemi/MapServer/WMSServer - územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKO

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/cenia_geomorfologie/MapServer/WMSServer - geomorfologické členění

 

Geoportál ČÚZK

ZABAGED® - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx

ZM10 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx

ZM50 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx

DATA200 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx

Správní hranice - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx

Ortofoto - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

Portál "Voda v krajině"

Mapové služby zde  (hydromorfologie, odtokové poměry, erozní ohrožení...)

 

Jak vyhledávat služby

Například na geoportále CENIA: http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/

 


Mapa Země malého čaroděje  (data: žáci na akci Mapy kolem nás 2017)