Mapové kompozice

 

  Základní kompozice

 • Vrstva popisek pro topomapu (obce s hierarchií dle počtu obyvatel: nad 50 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1 000, 500)
 • Vrstva popisek pro administrativní mapu (obce deĺe hierarchie správní: stautární město, ORP, POU, obce)
 • Administrativní hranice (státní hranice, kraj, ORP, POU, obce)
 • Podkladová topografická mapa (barevná a šedoškálová) - neměla by jít pustit bez topo-popisek
 • Letecká mapa

  Charakteristiky kraje

Lesy

Voda

 • Vodstvo - vodní plochy a vodní toky Libereckého kraje. (příprava kompozice)

Půda

 • Půdní typy - půdní typy jsou z dat České Zemědělské Univerzity znázorněny dle standardní legendy používané v pedologických mapách (případně: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServer) (příprava kompozice)
 • Půdní druhy - data ĆZÚ předána

Geologie

 • Geologická mapa (s využitím WMS z http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms) - legenda bohužel nepoužitelná
 • Podložní a povrchová geologie (s využitím WMS z http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms)
 • Suroviny (wms http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer)

 

  Příroda a krajina

Ochrana přírody

 • Chráněná území - velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území v Libereckém kraji. 

Významné stromy a aleje

Krajina

 

  Společnost

Administrativní mapy a statistická data

Kulturní dědictví

Turistika

Odpadové hospodářství

Ekologické zátěže

 • Staré ekologické zátěže  (data MŽP z LK)

 

  Mapy z dat Copernicus

Teploty. 

Období 2000-2017. Vytvořeno na základě dat reanalýzy ERA5 zpřesněných digitálním elevačním modelem (DEM). Průměrná roční teplota, průměrné teploty za nejstudenější a nejteplejší měsíce na území Libereckého kraje

Srážky. Průměrný roční úhrn srážek, pak průměrný měsíční úhrny srážek v měsících s největším a nejmenším množstvím srážek.

Vítr. 

Kompozice zobrazuje převládající směr a rychlost větru za obdobi 2000 - 2017. Byla vytvořena na základě dat reanalýzy ERA5Průměrná roční rychlost větru. Převládající směr větru.

Atmosférické zněčištění. Předpověď pro následujícíh 10 dnů.

UV záření. Předpověď pro následujícíh 10 dnů.

 

  Jak pracovat mapovým klientem

  spravovat vrstvy - popis

  seznam kompozic pro daný výřez

  zobrazení legendy

  vybrat data nebo služby

  sdílet mapu

  uložit mapu (Přihlášený uživatel)

 

 

  Mapové služby

Geoportál Libereckého kraje

Ochrana přírody Libereckého kraje - http://geoportal.kraj-lbc.cz/cgi-bin/priroda?service=WMS&request=GetCapabilities (velkoplosna i maloplošná ZCHÚ, Památné stromy, přírodní parky)

Odpadové hospodářství - http://geoportal.kraj-lbc.cz/cgi-bin/trideni_odpadu?service=WMS&request=GetCapabilities

Povodňový portál Libereckého kraje

 

Ostatní využívané služby

Geoportál CENIA - http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServer - podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo, lesy

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/cenia_chranena_uzemi/MapServer/WMSServer - územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKO

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/cenia_geomorfologie/MapServer/WMSServer - geomorfologické členění

 

Geoportál ČÚZK

ZABAGED® - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx

ZM10 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx

ZM50 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx

DATA200 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx

Správní hranice - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx

Ortofoto - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

Portál "Voda v krajině"

Mapové služby zde  (hydromorfologie, odtokové poměry, erozní ohrožení...)

 

Jak vyhledávat služby

Například na geoportále CENIA: http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/