Mapové kompozice

 

  Základní kompozice

 • Vrstva popisek pro topomapu (obce s hierarchií dle počtu obyvatel: nad 50 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1 000, 500)
 • Vrstva popisek pro administrativní mapu (obce deĺe hierarchie správní: stautární město, ORP, POU, obce)
 • Administrativní hranice (státní hranice, kraj, ORP, POU, obce)
 • Podkladová topografická mapa (barevná a šedoškálová) - neměla by jít pustit bez topo-popisek
 • Letecká mapa

  Charakteristiky kraje

Lesy

Voda

 • Vodstvo - vodní plochy a vodní toky Libereckého kraje. (příprava kompozice)

Půda

 • Půdní typy - půdní typy jsou z dat České Zemědělské Univerzity znázorněny dle standardní legendy používané v pedologických mapách (případně: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServer) (příprava kompozice)
 • Půdní druhy - data ĆZÚ předána

Geologie

 • Geologická mapa (s využitím WMS z http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms) - legenda bohužel nepoužitelná
 • Podložní a povrchová geologie (s využitím WMS z http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms)
 • Suroviny (wms http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer)

 

  Příroda a krajina

Ochrana přírody

 • Chráněná území - velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území v Libereckém kraji. 

Významné stromy a aleje

Krajina

 

  Společnost

Administrativní mapy a statistická data

Kulturní dědictví

Turistika

Odpadové hospodářství

Ekologické zátěže

 • Staré ekologické zátěže  (data MŽP z LK)

 

  Mapy z dat Copernicus

Teploty. Průměrná roční teplota, průměrné teploty za nejstudenější a nejteplejší měsíce na území Libereckého kraje

Srážky. Průměrný roční úhrn srážek, pak průměrný měsíční úhrny srážek v měsících s největším a nejmenším množstvím srážek.

Vítr. Průměrná roční rychlost větru a převládající směr foukání větru

Atmosférické zněčištění. Předpověď pro následujícíh 10 dnů.

UV záření. Předpověď pro následujícíh 10 dnů.

 

  Jak pracovat mapovým klientem

  spravovat vrstvy - popis

  seznam kompozic pro daný výřez

  zobrazení legendy

  vybrat data nebo služby

  sdílet mapu

  uložit mapu (Přihlášený uživatel)

 

 

  Mapové služby

Geoportál Libereckého kraje

Ochrana přírody Libereckého kraje - http://geoportal.kraj-lbc.cz/cgi-bin/priroda?service=WMS&request=GetCapabilities (velkoplosna i maloplošná ZCHÚ, Památné stromy, přírodní parky)

Odpadové hospodářství - http://geoportal.kraj-lbc.cz/cgi-bin/trideni_odpadu?service=WMS&request=GetCapabilities

Povodňový portál Libereckého kraje

 

Ostatní využívané služby

Geoportál CENIA - http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServer - podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo, lesy

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/cenia_chranena_uzemi/MapServer/WMSServer - územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKO

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/cenia_geomorfologie/MapServer/WMSServer - geomorfologické členění

 

Geoportál ČÚZK

ZABAGED® - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx

ZM10 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx

ZM50 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx

DATA200 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx

Správní hranice - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx

Ortofoto - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

Portál "Voda v krajině"

Mapové služby zde  (hydromorfologie, odtokové poměry, erozní ohrožení...)

 

Jak vyhledávat služby

Například na geoportále CENIA: http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/